میل بادامک

میل بادامک

جنس میل بادامک از جنس چدن خاکستری ریخته گری شده به روش تبریدی ( chill casting ) می باشد . دارای سختی سطح ۵۰-HRC- min در ناحیه پروفیل ها می باشد. دقت ماشینکاری ژورنال ها ۵ میکرون و در بادادمک ها ۱۰ میکرون می باشد.

35-776-8__03273__24558.1343566174.1280.1280 cams-01 SBC Roller_7