میل لنگ

میل لنگ

جنس میل لنگ  ها از چدن داکتیل با استحکام کششی حداقل ۶۸۶MPa می باشد .
دقت ماشینکاری بر روی ژورنالهای ثابت و متحرک ۳ میکرون می باشد
.
دارای توان موتور  ۸۱hpدر ۵۰۰۰RPM و حداکثر گشتاور موتور۱۱۸N.M در ۲۵۰۰RPMکاربرد دارد.

UltraSprint